Oudercontacten

Ouders zijn welkom bij ons op school, wij hebben een gemeenschappelijk belang; uw kind, onze leerling! Ouders kennen hun kind het langste en het best, waardoor zij onmisbaar zijn bij het onderwijsproces. Het onderwijs zelf is onze verantwoordelijkheid, zowel de inhoud als de kwaliteit ervan. De opvoeding is uw verantwoordelijkheid. Gedurende de schooldag geeft u een stukje van de verantwoordelijkheid uit handen aan ons. U delegeert daarmee de pedagogische verantwoordelijkheid aan de school. Wij handelen namens u. Dat kan alleen als u als ouders vertrouwen in ons hebt. Vanzelfsprekend blijft u altijd de eerstverantwoordelijke en zullen wij u bij ingrijpende beslissingen steeds betrekken. Wij hebben u nodig als het gaat om uw kind en stellen daarom de samenwerking met ouders op prijs.

Daarbij is het contact tussen school en huis erg belangrijk. Wij hechten daar dan ook erg veel waarde aan. We hebben een aantal vormen waarin dat contact mogelijk is;

a. Het Startgesprek

Als uw kind drie tot vier maanden op De Kristal zit, maakt de Commissie van Begeleiding de stand van zaken op. Hoe kwam uw kind onze school binnen, wat is zijn/haar startniveau en wat zijn onze eerste bevindingen vanuit observatie. We stellen dan een zgn. Ontwikkelperspectief Start op. Daarin geven we de onderwijsbehoeften aan van uw kind en we stellen de leerdoelen vast. Bij leerlingen die 30 maanden onderwijs hebben gehad, geven we ook aan welk leerarrangement niveau uw kind volgt. En zo mogelijk geven we ook een eventueel uitstroomprofiel aan. Dit Start gesprek heeft uw met de directeur van De Kristal.

b. De spreekuuravonden

Drie keer per jaar lichten wij u in over de vorderingen van uw kind. U krijgt van de leerkracht een uitnodiging om op een bepaalde dag en op een voor u vastgestelde tijd op school te komen. Het eerste van deze contacten vindt in oktober plaats, dit keer nog zonder rapport. De andere twee contacten zijn naar aanleiding van de rapporten, waarin de resultaten van het handelen van uw kind verwerkt zijn en de wijze waarop uw kind zich in de school gedraagt. Minimaal eens in het jaar wordt de ontwikkeling uw zoon of dochter uitgebreid door de begeleidingscommissie besproken. De informatie vanuit deze zgn. kindbespreking wordt eveneens tijdens de spreekuuravond met u doorgenomen. Data van deze ouderavonden treft aan in de jaarkalender

c. De contacten die tussendoor nodig zijn

Er kunnen zich altijd situaties voordoen dat er niet gewacht kan worden tot een ouderavond om met u te spreken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van gebeurtenissen of ontwikkelingen die verontrustend zijn of naar aanleiding van de besprekingen over uw kind in de kindbesprekingen. Dan wordt er zo snel mogelijk met u contact opgenomen. Zijn er van uw kant ontwikkelingen, waarover u verontrust bent, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht, zodat er een afspraak gemaakt kan worden. U hoeft dan niet te wachten tot een uitnodiging van onze kant.

d. De algemene informatieavond

Wij organiseren aan het begin van het schooljaar een ouderavond waarop u naast een kennismaking met de ouders en leerkracht van de groep van uw kind ook allerlei informatie krijgt over de school en de groep van uw kind en kunt u kennismaken met niet alleen de groepsleerkrachten, maar ook het onderwijsondersteunend personeel. In de schoolverlatersgroepen wordt het zgn. Boven Bouw Onderzoek uitgelegd. De datum van deze algemene ouderavond treft u aan in de jaarkalender.

e. Inloopavonden

Twee keer in het schooljaar zijn er zgn. inloopavonden. Die avond kunt u met uw zoon of dochter de klas in lopen en het werk bekijken, waarmee uw kind bezig is. Ook ontmoet u dan de andere ouders die er ook zijn. Het is deze avond niet de bedoeling om uitgebreid met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Het belang van deze avonden is met name dat u zicht heeft op wat uw kind doet en de communicatie met de andere ouders.

f.Startfeest

Aan het begin van elk schooljaar vindt er een startfeest plaats. We beginnen die avond in de eigen groep en vervolgens vindt er een activiteit plaats voor alle aanwezigen. Dit feest heeft het karakter van elkaar ontmoeten. Weten welke kinderen en ouders er bij de groep van uw kind horen en ook om het nieruwe schooljaar leuk en goed te starten.