De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van De Kristal denkt en besluit mee aangaande beleidszaken die alleen De Kristal aangaan. De MR van De Kristal bestaat uit 4 leden, t.w. twee ouders en twee personeelsleden.                           

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie “Medezeggenschap voor Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag” te Amsterdam (tel: 020-6324225). Indien MR en Bestuur het niet samen eens kunnen worden, kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan deze commissie, die een bindend antwoord zal formuleren.

U kunt de vergaderingen bijwonen. Deze zijn openbaar. Als u vragen heeft kunt u die aan uw geleding doorgeven of tot acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris van de MR doorgeven.