Het Vervolgonderwijs

Wanneer een leerling de school kan verlaten, is een persoonlijke zaak. Criteria, welke een belangrijke rol hierbij spelen zijn:

  • persoonlijkheid
  • capaciteiten
  • speciale (leer-)voorwaarden
  • schoolvorderingenniveau

De criteria van de diverse schoolsoorten voor vervolgonderwijs liggen vast. Uitslagen van (intelligentie) onderzoeken en didactische achterstanden zijn maatgevend voor de vervolgscholen.

In principe hebben onze leerlingen dezelfde mogelijkheden van vervolgonderwijs als de kinderen uit de reguliere basisschool. Bij de mogelijke schoolkeuze wordt mede rekening gehouden met factoren als: leeftijd, zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal contact en de beheersing van de leerstof. In het laatste jaar dat de leerlingen op onze school zitten vinden de zogenaamde Boven Bouw Onderzoeken (BBO) plaats. Vanuit de kindbesprekingen, waar de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, groepsleerkracht, logopedist, en intern leerlingbegeleider aan deelnemen, wordt duidelijk welk vervolgonderwijs het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Ook kan er besloten worden tot extra aanvullend onderzoek, indien er nog vragen over blijven.

Onderzoek

In de maanden oktober en november vindt het Boven Bouw Onderzoek plaats. De informatie vanuit de kindbesprekingen en vanuit het bovenbouwonderzoek worden aangevuld met de ideeën en inbreng van de leerling zelf en van de ouders. Voor het volgen van speciaal vervolgonderwijs, onderwijs aan een praktijkschool en/of leerwegondersteuning is tevens een beschikking nodig van de Regionale Verwijzings Commissie Vervolgonderwijs (RVC-VO). Nadat de adviezen met de ouders besproken zijn, worden de leerlingen op de vervolgscholen aangemeld en door de leerkracht van de schoolverlaters op de ontvangende scholen doorgesproken.

Aanmelding bij het vervolgonderwijs

In het voorjaar vindt uiteindelijk de aanmelding bij het vervolgonderwijs plaats. Oriënteert U zich in die periode ook zelf op het vervolgonderwijs. Plaatselijke media geven ook steeds data van open dagen e.d. aan.

In principe is ons streven de leerlingen terug te plaatsen in het regulier vervolgonderwijs. Toch blijkt het soms nodig dat de leerling een verlenging in het speciaal voortgezet onderwijs nodig heeft. Ook in onze regio bestaat die mogelijkheid. Door onze jarenlange ervaring met de scholen voor voortgezet onderwijs in Maarssen en omgeving slagen wij er veelal in leerlingen inderdaad terug te plaatsen in het regulier vervolgonderwijs.