Visie en uitgangspunten

De Kristal wil kinderen van 4 t/m 13 jaar met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Ieder kind moet zo goed mogelijk onderwijs krijgen. We zijn er voor kinderen die het niet redden op de basisschool, maar zeker wel leerbaar zijn, zowel pedagogisch, didactisch als op sociaal-emotioneel terrein. Kinderen die meer zorg nodig hebben. De school is een gemeenschap van deskundige en gepassioneerde professionals met één uitgesproken doel: alle voorwaarden scheppen en bieden, zodanig dat onze leerlingen goed toegerust kunnen beginnen aan hun maatschappelijke loopbaan. We willen dat alle kinderen actief en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en daardoor zichzelf kunnen verwezenlijken als persoon.

Dit streven we na bij de leerlingen van de school, die staan ingeschreven, maar we willen ook onze expertise ten dienste stellen van leerlingen in het regulier basisonderwijs die extra zorg behoeven. De leerlingen zijn het hart van de school, waar orthopedagogische en orthodidactische zorg voor de leerlingen een basis is. Leerlingen, ouders en personeel moeten zich daardoor begrepen en veilig voelen. Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen wordt er op onze school gewerkt met een multidisciplinair team, waarbij we vooropstellen dat we de leerling zien als eenheid qua persoon. Bij alle leerlingen streven we naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale redzaamheid, een realistisch zelfbeeld en een didactisch niveau overeenkomstig de aanwezige talenten.

Om deze visie waar te kunnen maken dienen we van onderstaande punten uit te gaan. Hoe we dit praktisch invulling geven op De Kristal staat beschreven in het “Zorgdocument De Kristal” , dat ter inzage op school aanwezig is.

 • We zijn er voor een brede groep kinderen.
 • We stellen de onderwijsbehoeften centraal.
 • De school kijkt naar talenten.
 • We zien het kind niet los van zijn/haar ouders. De contextuele benadering is daarbij van belang.
 • Klassenmanagement en schoolorganisatie/structuur in de school en de klas. De structuur moet staan, later kan je dat dan ook weer enigszins los laten.
 • Niet elk kind heeft zijn eigen plan, we kijken naar overeenkomsten.
 • Kinderen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling (we gaan samen kijken wat je nodig hebt, leerresultaten delen we samen).
 • Een multidisciplinair team volgt de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het personeel moet kwaliteit kunnen bieden, afgestemd op de nieuwe onderwijsontwikkelingen.
 • De interactie en samenwerking met de buitenwereld is van belang (Passenderwijs, Brede School, regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs).
 • We gaan voor innovatieve ideeën en willen ontwikkelen.
 • Er moeten faciliteiten beschikbaar zijn (financiën en formatie) om deze ontwikkelingen te kunnen bewerkstelligen.
 • We zijn er ook voor kinderen uit het basisonderwijs, die extra zorg nodig hebben.
 • We willen ons ontwikkelen tot een excellente school voor speciaal basis onderwijs.