De Onderwijs Arrangementen van De Kristal

Fysieke plaats in het SBO

Leerlingen met een onderwijsbehoefte waaraan niet voldaan kan worden binnen de basisondersteuning kunnen een beroep doen op het arrangement ’fysieke plaatsing SBO’. Het betreft hier onderwijsbehoeften welke extra ondersteuning vragen, als gevolg van intensiviteit, complexiteit en mogelijke combinatie van onderwijsbehoeften. Het betreft hier kinderen met specifieke didactische, gedragsmatige of sociaal-emotionele onderwijsbehoeften of een combinatie hiervan, waardoor het leren en de schoolgang verstoord zijn geraakt. Plaatsing binnen de school voor speciaal basisonderwijs wordt toegekend voor bepaalde tijd (1 tot 2 jaar). Doelstelling is om de onderwijsbehoefte van de leerling nader te specificeren en een daarbij passende onderwijs setting te realiseren. De beschikking kan daarna worden verlengd of worden omgezet in een beschikking voor onbepaalde tijd.

Onderwijs Zorg Arrangement Het Jonge Risico Kind (Joriks)

Dit onderwijsarrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het jonge kind (4 tot en met 7 jaar) en de ondersteuningsbehoefte van het gezin te kunnen voldoen, middels een tijdelijke plaatsing binnen het SBO in combinatie met een zorgaanbod vanuit jeugdzorg. Het betreft kinderen met een onderwijszorgbehoefte als gevolg van een ontwikkelingsachterstand (bewegingsonrust, overschrijdend gedrag, behoefte aan het aanleren van sociale en/of communicatieve vaardigheden, etc.). De onderwijsbehoeften doen zich veelvuldig en op meerdere levensterreinen voor en vragen een specifieke ondersteuning welke niet binnen de basisondersteuning van het samenwerkingsverband geboden kan worden.

Kort Tijdelijk Observatie

Dit onderwijsarrangement heeft tot doel een observatiesetting te realiseren in geval van een situatie waarin de onderwijsbehoeften, ondanks meerdere interventies van de basisschool en vanuit bovenschoolse zorg, onvoldoende duidelijk blijken en een andere setting noodzakelijk is ten behoeve van de ontwikkeling van het kind (observatie). Kinderen waarbij de ontwikkeling om onverklaarbare redenen stagneert en waarbij snel handelen noodzakelijk is kunnen aanspraak maken op dit onderwijsarrangement. De SBO tracht de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen en een advies te formuleren over de best passende onderwijssetting. Het arrangement betreft een tijdelijk arrangement van 8 weken, met een mogelijke verlenging van nogmaals 6 weken.

Kort Tijdelijk Opvang Crisis

Dit onderwijsarrangement heeft tot doel een opvang te realiseren in geval van een acute, escalerende situatie. Kinderen met onderwijsbehoeften voortkomend uit een acute, escalerende situatie binnen de school van herkomst waarbij snel handelen vereist is, kunnen aanspraak maken op dit arrangement. Het creeren van rust is het belangrijkste doel en in gezamenlijk KTO beraad wordt op verdere stappen georiënteerd. Het arrangement betreft een tijdelijk arrangement van 8 weken, met een mogelijke verlenging van nogmaals 6 weken. Het arrangement kan echter ook per direct gestopt worden als er een situatie ontstaat, waarbij de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel van de SBO in het geding is of als ouders hun medewerking aan dit arrangement opzeggen.

De Verbrede Toelating

Om zo thuisnabij mogelijk onderwijs te kunnen bieden, zijn de huidige SBO voorzieningen in samenwerking met het speciaal onderwijs gaan investeren in een verbrede toelating. Hierdoor zullen sommige kinderen die op dit moment verwezen worden naar het speciaal onderwijs (vaak niet thuisnabij) binnen de SBO-voorziening een passend aanbod gaan ontvangen. De CTC zal hierover eveneens een besluit nemen en indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring afgeven.